Betingelser & Vilkår

1 ANVENDELSE
1.1

Alle leverancer af varer og tjenesteydelser (herefter "det leverede") fra BudgetIT Danmark IVS (herefter benævnt "BudgetIT") til Kunden (herefter "Kunden") er underkastet nedenstående handelssbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Produktspecifikke vilkår fremgår af de beskrevne vilkår for det enkelte produkt/ydelse.

1.2

For levering af software gælder ud over nærværende Vilkår & Betingelser de særskilte vilkår, som overgives Kunden. Strider vilkårene mod hinanden, gælder de særskilte vilkår. BudgetIT kan forlange, at Kunden underskriver en særskilt software licensaftale.

1.3

BudgetIT er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til aftaler til tredjemand og/eller overdrage ejendomsretten til varen til tredjemand.

2 PRODUKTINFORMATION
2.1

Alle oplysninger i kataloger, annoncer eller andet markedsføringsmateriale er afgivet af BudgetIT uden forpligtelse og er kun bindende for BudgetIT, såfremt der i ordrebekræftelsen eller i aftalen mellem parterne udtrykkeligt er henvist til de pågældende oplysninger. Tilsvarende gælder teknisk rådgivning om det leveredes anvendelse eller egnethed m.m..

3 TILBUD
3.1

BudgetITs tilbud gælder 14 dage fra datoen for tilbuddets afgivelse.

3.2

Der tages forbehold for mellemsalg.

3.3

Alle tilbud er fortrolige.

4 ORDREBEKRÆFTELSE
4.1

BudgetITs ordrebekræftelse er bindende for kunden, med mindre kunden straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen fremsætter skriftlig indsigelse.

4.2

Specifikke krav fra Kunden er kun gældende, såfremt disse fremgår af BudgetITs ordrebekræftelse.

5 PRIS
5.1

Tilbudt eller aftalt pris gælder med forbehold for prisændringer, som rammer BudgetIT i leverandørleddet, fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadatoen, der giver BudgetIT ret til at ændre den tilbudte pris tilsvarende. Indtræffer der fra tilbuds- eller aftaledagen til fakturadato på grund af en myndigheds beslutning nogen ændring i valutakurser el. lign., som påvirker tilbudt eller aftalt pris, forbeholder BudgetIT sig ligeledes ret til at ændre prisen tilsvarende.

5.2

Tilbudt eller aftalt pris kan udover hvad der er angivet under punkt 5.1 - ændres som følge af omkostningsændringer på grund af en offentlig myndigheds foranstaltning, eller som følge af omkostningsændringer, der er forårsaget af krig eller anden kriseomstændighed med lignende effekt, og som rammer forsyninger af varer eller tjenesteydelser, der er nødvendige for BudgetITs levering.

6 BETALING
6.1

Betaling skal - hvis andet ikke er udtrykkeligt aftalt - ske i henhold til faktura forfaldsdato.

6.2

Skal BudgetIT levere hardware/software, vil disse produkter blive faktureret ved levering til Kunden.

6.3

Indgår betaling ikke rettidigt, har BudgetIT ret til uden påkrav at beregne sig renter af forfaldne beløb, der tilskrives månedligt fra forfaldsdagen. Rentesatsen udgør 2% pr. løbende måned. Tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. Der pålægges gebyr på kr. 100,- pr. rykker.

6.4

Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.

6.5

Såfremt der er rimelig anledning til at antage, at kunden ikke vil kunne opfylde sin betalingsforpligtelse, har BudgetIT ret til at kræve, at der stilles fornøden sikkerhed. Hvis der ikke stilles sikkerhed, der kan godkendes af BudgetIT, har BudgetIT ret til skriftligt at hæve aftalen for så vidt angår ikke leverede varer og tjenesteydelser.

6.6

Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer.

6.7

Kunden skal foretage fuld betaling til BudgetIT, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens forhold.

7 EJENDOMSFORBEHOLD
7.1

Det leverede forbliver BudgetITs ejendom, indtil det er betalt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende dansk ret.

7.2

Ved køb med ejendomsforbehold kan BudgetIT forlange, at Kunden forsikrer det leverede hos et anerkendt forsikringsselskab og med dækning og vilkår, som godkendes af BudgetIT.

8 FORTROLIGHED
8.1

BudgetIT behandler alle Kundens data og andre fortrolige informationer om Kunden, som BudgetIT bliver bekendt med i forbindelse med leveringen, som fortrolige data.

8.2

Fortrolige data vil blive opbevaret, beskyttet og behandlet på forsvarlig vis med mindst samme omhu, som BudgetIT behandler sine egne fortrolige data.

8.3

BudgetIT er berettiget til at udlevere de fortrolige data til eksterne konsulenter, der af BudgetIT engageres til at udføre arbejde for Kunde.

9 LEVERINGSTID OG FORSINKELSE
9.1

Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt fastsat og angivet omtrentligt.

9.2

BudgetIT er berettiget til at udskyde leveringstiden, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som BudgetIT ikke er herre over, jf. pkt. 21 om force majeure.

9.3

I tilfælde af forsinkelse er Kunden ikke berettiget til at hæve købet, med mindre forsinkelsen konkret er væsentlig for Kunden og derudover ville være væsentlig for en Kunden i almindelighed.

10 ABONNEMENTER
10.1

BudgetIT fakturerer abonnementeter forud for den aftalte periode (normalt 3, 6 eller 12 måneder ad gangen). Abonnementet er uopsigelig i igangværende abonnementsperiode. Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre BudgetIT har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

10.2

Opsigelser skal ske via mail til info@budgetit.dk.

10.3

Vælger kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er kunden selv ansvarlig for den forringelse af kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.

10.4

Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er kunden selv ansvarlig for, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at BudgetIT varetager denne opgave.

10.5

BudgetIT kan lukke for et løbende abonnement, hvis kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår.

11 SUPPORT
11.1

Support takster er gældende indenfor normal arbejdstid, mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 16.00 og fredag fra kl. 8.00 til 15.30. Efter de angivne tider (aften) debiteres med +50%, og (nat, weekend, helligdage) med +100%. Support afregnes pr. påbegyndt kvarter. Ventetid pga. af manglende software, hardware, adgang til udstyr eller lignende, der gør at konsulenten ikke kan udføre opgaven, debiteres gældende supporttakst.

11.2

Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til BudgetIT vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.

11.3

Opkald til BudgetIT udenfor normal åbningstid, debiteres uanset årsag altid med 500,-, med mindre kunden har en skriftlig aftale om at opkald til vagttelefon indgår i dennes it-serviceaftale. Tidsforbrug afregnes altid efter forbrugt tid efter gældende supporttakst.

11.4

På anmodning kan BudgetIT tilbyde Kunden konfigurationsydelser i overensstemmelse med producentens retningslinier. Konfigurationsydelser, som udføres efter Kundens anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinier, udføres alene på Kundens ansvar. BudgetIT giver ikke nogen separat garanti for konfigurerede produkter. For visse installationer af software-programmer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde licensbetingelser.

12 IT-SERVICEAFTALE
12.1

BudgetIT yder generel PC support til Microsofts Windows XP/Vista/7/8/10, Windows Server platform, samt Microsoft Office produkter. IT Serviceaftalen dækker support til computere, tablets, printere, netværk, trådløse forbindelser samt IP telefoni.

12.2

Derudover ydes support til tredjeparts programmer og hardware i det omfang BudgetIT kompetencer dækker dette. Alle omkostninger der måtte pålægges BudgetIT ved ydelse af support på tredjeparts software og hardware vil blive viderefaktureret til Kunden. Det er til en hver tid BudgetITs ansvar at informere kunden om sådanne omkostninger inden supporten udføres.

12.3

BudgetIT vil løbene gennemgå og vedligeholde kundens IT systemer, herunder computere, servere og netværk. Kunden vil blive informeret om evt. udførte ændringer på dennes IT systemer.

12.4

Serviceaftalen dækker en hver form for support & installationstimer. Herunder også tid forbundet med bestilling af hardware købt gennem BudgetIT. Enhedsprisen for indkøbt hardware, software og lign. er ikke omfattet af serviceaftalen og faktureres særskilt.

12.5

Åbningstiderne for service er alle hverdage fra kl. 08:00 – 20:00. On-site support ydes kun i begrænset omfang i tidsrummet fra kl. 16:00 – 20:00. Mulighed for 24 timers vagttelefon kan tilkøbes. Benyttes vagttelefon uden for åbningstiden, uden aftale herom, faktureres dette uden om den gældende serviceaftale. BudgetIT har pligt til at oplyse kunden om dette inden arbejdes udføres.

12.6

Aftalen gælder kun for den enkelte kunde og må ikke, lånes ud til andre end virksomhedens tilknyttede IT drift, herunder IKKE samarbejdspartnere, leverandører og lign. Hvis ikke andet er specificeret i aftalen dækker IT Serviceaftalen kun IT systemer på kundes virksomheds adresse.

12.7

BudgetIT forbeholder sig retten til at ophæve en hver form for samarbejde med kunden, hvis aftalen fører til mistanke om evt. misbrug.

12.8

Aftalen fortsætter automatisk efter 24 mdr, uden fornyelse af bindingsperioden.

12.9

IT Serviceaftalen er bindende efter aftalens indgåelse og kan ikke opsiges inden for aftalens bindingsperiode. Ønsker kunden at opsige aftalen efter bindingsperioden skal dette ske med 3. mdr. varsel til den første i en måned.

13 CLOUD YDELSER
13.1

Levering af cloud ydelser sker hos en af BudgetITs valgte underleverandører.

13.2

For levering af cloud ydelser gælder BudgetITS underleverandøres betingelser, som kan udleveres på forlangende.

13.3

Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-løsning kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for BudgetITs kontrol.

13.4

BudgetIT kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes forhold uden for BudgetITs kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for cloudydelser ikke kan gøres gældende mod leverandøren.

13.5

Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at manglende backup i nedetiden ikke er BudgetITs ansvar.

13.6

Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes, hvis Kunden mister dem. BudgetIT kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af Kundens krypteringsnøgle.

14 RISIKOENS OVERGANG
14.1

Det leverede leveres ab lager. Risikoen for det leverede overgår ved Kundens modtagelse af det leverede. Ved transport med BudgetITs fragtfører overgår risikoen for det leverede ved Kundens modtagelse på bestemmelsesstedet, da BudgetIT sørger for forsikring af transporten. Ved Kundens afhentning af det leverede på lager, eller ved transport med Kundens egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af det leverede på lager.

14.2

Såfremt BudgetIT skal forestå fragten betaler Kunden fragten herfor.

15 GARANTI OG REPARATION
15.1

Det leverede leveres med de garantier, som producenten tilbyder BudgetIT. Kunden kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor BudgetIT. Efter udløbet af garantiperioden bortfalder ethvert mangelsansvar.

15.2

Nogle producenter giver længere garantiperiode end 12 måneder. BudgetIT er i disse tilfælde behjælpelig med at fremsende defekte produkter til producenten efter den første 12 måneders periode, mod at Kunden betaler fragten.

15.3

Enhver form for arbejde ifm. reparation af udstyr, uanset om dette er under garanti eller ikke, dækkes af Kunden, herunder: afhentning og aflevering af udstyr hos kunden, fejlfinding, backup af data og reetablering af repareret udstyr.

16 REKLAMATION OVER FEJL ELLER MANGLER
16.1

Det påhviler Kunden straks efter modtagelsen nøje at undersøge det leverede for eventuelle fejl og mangler. Reklamation skal fremsættes skriftligt inden 5 dage fra Kundens modtagelse af det leverede. Ved skjulte fejl og mangler skal reklameres skriftligt inden 5 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget.

16.2

Reklamerer Kuden ikke inden for den foreskrevne tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget fejlen eller manglen, mister han retten til at gøre den gældende.

16.3

BudgetIT er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangelfulde leverance med en mangelfri eller omarbejde/reparere det leverede eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde er Kunden ikke berettiget til at hæve eller kræve forholdsmæssigt afslag.

16.4

Såfremt Kunden har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken BudgetIT hæfter, skal Kunden betale BudgetIT for BudgetITs arbejde i overensstemmelse med BudgetITs til enhver tid gældende priser.

17 PRODUKTANSVAR
17.1

Kunden skal - i det omfang det gyldigt kan aftales - holde BudgetIT skadesløs i den udstrækning, BudgetIT pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som BudgetIT ikke hæfter for over for Kunden ifølge punkt 15.2.

17.2

BudgetIT er ikke ansvarlig for skade, som det leverede forårsager; a. på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i Kundens besiddelse eller b. på produkter fremstillet af Kunden eller på produkter, i hvilke Kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

17.3

BudgetIT ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre BudgetIT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

17.4

BudgetIT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

17.5

BudgetITs erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det leveredes fakturerede værdi.

18 RÅDGIVERANSVAR
18.1

BudgetIT kan kun gøres ansvarlig for tab opstået på grund af dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis det udtrykkeligt er aftalt, at BudgetIT skal yde sådan rådgivning, og BudgetIT har modtaget særskilt vederlag herfor.

18.2

BudgetIT kan ikke gøres ansvarlig for dårlig eller mangelfuld rådgivning, hvis Kunden i forbindelse med rådgivningen har givet BudgetIT forkerte eller mangelfulde oplysninger, og BudgetIT har baseret sin rådgivning herpå.

19 ANSVARSBEGRÆNSNING
19.1

BudgetIT ifalder ikke erstatningsansvar for forsinkelser, mangler og skader opstået som følge af rådgivning (pkt. 9, 13, 14, og 16), med mindre BudgetIT har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

19.2

BudgetIT er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktions-bortfald, driftstab, manglende fortjeneste eller andet indirekte tab.

19.3

BudgetITs erstatningsansvar er begrænset til et beløb, som ikke overstiger det beløb Kunden i alt har betalt til BudgetIT i 1 måned inden den begivenhed, der måtte udløse erstatninsansvaret.

20 FORCE MAJEURE
20.1

Skulle BudgetITs mulighed for at levere eller Kundens mulighed for at modtage det leverede hindres eller besværliggøres væsentligt som følge af omstændigheder uden for parternes kontrol, såsom arbejdskonflikt, krig, myndighedsbeslutning, omfattende driftsforstyrrelser hos parten, udebleven leverance fra underleverandør eller råvaresvigt, er BudgetIT respektive Kunden - såfremt forholdet ikke burde have været taget i betragtning ved aftalens indgåelse, og parten heller ikke rimeligvis kunne undgå forholdets skadelige indvirken berettiget til at udskyde levering i så lang tid, som kræves, for at undgå virkningerne af et sådant forhold.

Skulle dette tidsrum overstige 3 måneder, har hver part ret til at hæve aftalen for så vidt angår efterfølgende leveringer. Det ovenfor beskrevne i dette stykke gælder, selvom forholdet indtræffer efter aftalt leveringstid. Den part, som vil påberåbe sig den forannævnte ret, skal uden ophold skriftlig underrette den anden part herom. Parten er ikke erstatningsansvarlig ved udskudt levering eller ved ophævelse på grund af forhold som angivet i dette punkt.

21 UNDERRETNINGSPLIGT
21.1

Såfremt tredjemand fremsætter krav mod BudgetIT eller Kunden om erstatning for skade eller tab, skal den anden part omgående underrettes herom. BudgetIT og Kunden er forpligtet til at lade sig stævne ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav imod nogen af dem, såfremt kravet begrundes på skade eller tab, som påstås at være forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem Kunden og BudgetIT skal dog altid afgøres i overensstemmelse med punkt 19.

22 TVISTER – LOVVALG OG VÆRNETING
22.1

Alle tvister, som direkte eller indirekte opstår på grundlag af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige danske domstole og efter dansk ret.

23 ÆNDRINGER
23.1

BudgetIT forbeholder sig retten til at ændre i ovennævnte Vilkår & Betingelser. Alle kunder vil blive gjort opmærksomme, på eventuelle ændringer i Vilkår & Betingelser.

23.2

Misligholdelse af ovennævnte giver BudgetIT ret til at opsige/ophæve et hvert samarbejde med Kunden, og kan ligeledes føre til retsligt efterspil.

Opdateret: 15.06.2017